അറഫാദിനത്തിലെ ഫര്‍ദ്വ്‌ നോമ്പ്‌ ?
ചോദ്യം :

ഒരാള്‍ക്ക്‌ റമദാനില്‍ നോമ്പ്‌ നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. അയാള്‍ ആ നോമ്പിനെ അറഫാദിനത്തിലെ സുന്നത്ത്‌ നോമ്പിന്റെ കൂടെ റമദാനില്‍ നഷ്‌ടപ്പെട്ട നോമ്പിന്റെ നിയ്യത്തും വെച്ച്‌ അനുഷ്‌ഠിച്ചാല്‍ അയാള്‍ക്ക്‌ ഫര്‍ദ്‌ നോമ്പ്‌ വീടുമോ ?

ഉത്തരം :

റമദാനിലെ നോമ്പ്‌ നഷ്‌ടപ്പെട്ടത്‌ പെരുന്നാളല്ലാത്ത ഏത്‌ ദിവസത്തിലും -അറഫയും ആശൂറാഉം ഉള്‍പ്പെടെ- നോറ്റുവീട്ടാവുന്നതാണ്‌. എന്നാല്‍ റമദാന്‍ നോമ്പ്‌ അറഫാദിനത്തില്‍ നോറ്റുവീട്ടിയാല്‍ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന്‌ നബി(സ) പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

0 comments:

Post a Comment