മൈക്കില്‍ ബാങ്ക്‌ വിളിക്കുമ്പോള്‍
ചോദ്യം :

ബാങ്ക്‌ വിളിക്കുമ്പോള്‍ `ഹയ്യ അലസ്സലാത്ത്‌' എന്ന്‌ പറയുമ്പോള്‍ വലത്തോട്ടും `ഹയ്യഅലല്‍ഫലാഹ്‌' എന്ന്‌ പറയുമ്പോള്‍ ഇടത്തോട്ടും തിരിയണമെന്ന്‌ നിര്‍ദേശമുണ്ട്‌. കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ ബാങ്ക്‌ കേള്‍ക്കാന്‍ വേണ്ടി നബി(സ) നിര്‍ദേശിച്ചതാണല്ലോ ഇങ്ങനെ. ഇന്ന്‌ മൈക്കിലൂടെയാണ്‌ ബാങ്ക്‌ വിളിക്കുതെന്നിരിക്കെ വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും തിരിയേണ്ടതുണ്ടോ?

ഉത്തരം :

ബാങ്കില്‍ ഹയ്യഅലല്‍... പറയുമ്പോള്‍ വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും തിരിയണമെന്ന്‌ നബി(സ) നിര്‍ദേശിച്ചുവെന്ന്‌ പ്രാമാണികമായ ഹദീസില്‍ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ബിലാല്‍(റ) ബാങ്ക്‌ വിളിക്കുമ്പോള്‍ അപ്രകാരം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ്‌ ഹദീസ്‌ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്‌. നബി(സ) ബിലാലിനോട്‌ അങ്ങനെ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നേ പറയാനൊക്കൂ. അങ്ങനെ ഇരുവശത്തേക്കും തിരിയുന്നതുകൊണ്ട്‌ എന്താണ്‌ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതെന്ന്‌ ഉറപ്പിച്ചുപറയാന്‍ തെളിവൊന്നും ലഭ്യമല്ല. ഇടത്തും വലത്തുമുള്ള ആളുകളെക്കൂടി കേള്‍പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശമുണ്ടാകാം. `നമസ്‌കാരത്തിലേക്ക്‌ വരൂ, വിജയത്തിലേക്ക്‌ വരൂ' എന്ന്‌ പറയുമ്പോള്‍ മുമ്പിലുള്ള ആളുകളെ മാത്രമല്ല, ഇടതും വലതും ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരെയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്‌ ഭാവത്തിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുക എന്നതും ഉദ്ദേശമാകാം. അതിനാല്‍ മൈക്കിലൂടെ ബാങ്ക്‌ വിളിക്കുന്ന ആള്‍ വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും തിരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന്‌ ഉറപ്പിച്ചുപറയാവുന്നതല്ല.

0 comments:

Post a Comment