മനുഷ്യന്റെയും ജീവന്റെയും സൃഷ്‌ടിപ്പ്‌
ചോദ്യം :

ഖുര്‍ആനില്‍ ഒരിടത്ത്‌ മനുഷ്യനെ മണ്ണില്‍ നിന്നും സൃഷ്‌ടിച്ചെന്നും മറ്റൊരിടത്ത്‌ വെള്ളത്തില്‍ നിന്ന്‌ സൃഷ്‌ടിച്ചെന്നും പറയുന്നു. അല്ലാഹു ജീവനെ നിര്‍മിച്ചത്‌ എന്തില്‍ നിന്നാണെന്ന്‌ ഖുര്‍ആനില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഉത്തരം :

മനുഷ്യനെ മണ്ണില്‍ നിന്നും വെള്ളത്തില്‍ നിന്നും സൃഷ്‌ടിച്ചു എന്ന്‌ മാത്രമല്ല, ബീജത്തില്‍ നിന്ന്‌ സൃഷ്‌ടിച്ചുവെന്നും (16:4) ഭ്രൂണത്തില്‍ നിന്ന്‌ സൃഷ്‌ടിച്ചുവെന്നും (96:2) ഖുര്‍ആനില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌. ഇതിനൊക്കെയുള്ള വിശദീകരണമാണ്‌ ``നിങ്ങളെ അവന്‍ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നു'' (71:14) എന്ന ഖുര്‍ആന്‍ വാക്യം. ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനെ മണ്ണില്‍ നിന്ന്‌ സൃഷ്‌ടിച്ചതിനെപ്പറ്റി അനേകം ഖുര്‍ആന്‍ സൂക്തങ്ങളില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. പിന്നീട്‌ ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ശരീരങ്ങളില്‍ ഗണ്യമായ അളവില്‍ ജലാംശവും പുറമെ മണ്ണില്‍ നിന്ന്‌ സ്വാംശീകരിക്കപ്പെട്ട പലതരം ധാതുലവണങ്ങളുമാണുള്ളത്‌.

ശരീരത്തില്‍ ഏതൊക്കെ ധാതുക്കള്‍ ഏതേത്‌ അനുപാതത്തില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന്‌ ശാസ്‌ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ നിന്ന്‌ ഗ്രഹിക്കാം. പുരുഷന്റെ ബീജവും സ്‌ത്രീയുടെ അണ്ഡവും സംയോജിച്ച ഭ്രൂണമാണ്‌ ഗര്‍ഭാശയത്തില്‍ വെച്ച്‌ അത്യന്തം സങ്കീര്‍ണവും സവിശേഷവുമായ കോശവിഭജന പ്രക്രിയകളിലൂടെ ശിശുവായി വളരുന്നതെന്നും ഭ്രൂണശാസ്‌ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്‌. മനുഷ്യ സൃഷ്‌ടിപ്പിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്‌ വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ പരാമര്‍ശിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും അനിഷേധ്യമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട ശാസ്‌ത്ര വസ്‌തുതകള്‍ക്ക്‌ വിരുദ്ധമല്ല.

മരണത്തെയും ജീവിതത്തെയും അല്ലാഹു സൃഷ്‌ടിച്ചുവെന്ന്‌ വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിലെ 67:2 സൂക്തത്തില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌. ജീവിതം എന്ന്‌ തര്‍ജമ നല്‌കിയ `ഹയാത്ത്‌' എന്ന അറബിപദത്തിന്‌ ജീവന്‍ എന്നും അര്‍ഥമുണ്ട്‌. മരണത്തെയും ജീവിതത്തെയും എന്തില്‍ നിന്ന്‌ സൃഷ്‌ടിച്ചുവെന്ന്‌ ഖുര്‍ആനില്‍ വിവരിച്ചിട്ടില്ല. ജീവന്റെ ഉല്‌പത്തിയെ സംബന്ധിച്ച്‌ ശാസ്‌ത്രജ്ഞര്‍ വ്യത്യസ്‌ത വീക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. പക്ഷെ, ഒന്നും അനിഷേധ്യമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആത്മാവ്‌ എന്നും ജീവചൈതന്യം എന്നും തര്‍ജമ നല്‌കപ്പെടാറുള്ള `റൂഹി'നെ സംബന്ധിച്ച്‌ പല ഖുര്‍ആന്‍ സൂക്തങ്ങളില്‍ പരാമര്‍ശമുണ്ട്‌. ഒരിടത്ത്‌ ഇപ്രകാരം കാണാം: ``നിന്നോട്‌ അവര്‍ റൂഹിനെ സംബന്ധിച്ച്‌ ചോദിക്കുന്നു. പറയുക: റൂഹ്‌ എന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ കാര്യത്തില്‍ പെട്ടതാകുന്നു. അറിവില്‍ നിന്ന്‌ അല്‌പമല്ലാതെ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ നല്‌കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.''(17:85)

0 comments:

Post a Comment